Partnerët

Puna e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim realizohet në bashkëpunim me aktorë të tjerë që kontribuojnë në fushën e barazisë gjinore në Shqipëri. Aktorë kyç nga fushat ekonomike, sociale dhe politike janë partnerë të vazhdueshëm në projektet dhe eventet e zhvilluara nga qendra. Mes tyre mund të përmendim:

Institucione qendrore dhe vendore në varësi të projektit që zbatojmë.

Ndër institucionet e qeverisë qendrore mund të përmendim:

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; http://www.shendetesia.gov.al/

Ministria e Brendshme; http://mb.gov.al/

Ministria e Financave dhe Ekonomisë; http://www.financa.gov.al/

Për sa i përket qeverisjes vendore, kemi komunikim dhe bashkëpunim shumë të mirë me të gjitha bashkitë e drejtuara nga gra, por në veçanti mund të përmendim:

Bashkia Roskovec; http://bashkiaroskovec.gov.al/

Bashkia Pukë; http://bashkiapuke.gov.al/

Bashkia Shkodër; http://www.bashkiashkoder.gov.al/

Bashkia Korçë; http://www.bashkiakorce.gov.al/

Kemi një bashkëpunim shumë të mirë me institucionet akademike private dhe publike, si: 

Fakulteti i Shkencave Sociale

http://fshs-ut.edu.al/

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, me marrëdhënie shumë të mira sidomos me  

Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit

https://www.fhf.edu.al/

Instituti Kombëtar i Statistikave

http://www.instat.gov.al/en/

Gjithashtu, duke qenë se QAGJZH është anëtare e Dhomës Amerikane të Tregtisë në Shqipëri që në 2007-ën, kemi krijuar një bashkëpunim shumë të mirë me gra në biznes, anëtare të Dhomës Amerikane; http://www.amcham.com.al/

QAGJZH ka bashkëpunim të ngushtë me Dhomën Kombëtare të Zejtarisë. 

QAGJZH ka marrëdhënie të ngushta me dhjetëra OSHC në Shqipëri.

 

 

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list