Statements and Activities

2021-04-09 17:23:31

Tryeze Diskutimi - Durrës “Funksionimi i Mekanizmit të Koordinuar të Referimit gjatë 2020!

9.4.2021 Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC) ka organizuar sot online një Tryezë të Rrumbullakët me Anëtarët e Ekipit Teknik Ndërdisiplinar pranë Mekanizmit të Koordinuar të Referimit Bashkia Durrës.  “Funksionimi i

Read more

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

Donors

Full list