Statements and Activities

2022-05-18 07:29:54

Vëzhgim Kombëtar për gratë që drejtojnë biznesin e tyre në Shqipëri!

Përshëndetje e nderuar zonjë apo zonjushë! Pyetësori më poshtë përmban 91 pyetje dhe i dedikohet grave e vajzave që drejtojnë biznesin e tyre. Pyetësori ka për qëllim të identifikojë nevojat që gratë e vajzat kan&e

Read more

Video Coverage

Opinions and
Suggestions

Here you will find feedback from GADC, various suggestions as well as opinions

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

Donors

Full list