Statements and Activities

2024-04-11 13:41:26

Angazhimi i të Rinjve në Konsultimin Publik për Qeverisjen Vendore - Workshop me Studentë të Fakultetit të Drejtësisë

Në ditët e sotme, një nga sfidat kryesore që ballafaqohen shoqëritë tona është përfshirja e përgjegjshme dhe efektive e të rinjve në proceset vendimmarrëse lokale. Në këtë kontekst, Gender Alliance for Development Center

Read more

Video Coverage

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list