Search Research and Papers

GADC Research and Papers

The Gender Alliance for Development Center (GADC) (ex-Women’s Center) was set up in 1994 as part of a project of “Refleksione” (Reflections), funded by the Women’s Program of the Open Society Institute for Albania (Soros). In June 1995, by decision of the Tirana District Court, it was formally registered on the basis of article 55 Law 7850, dates 28.07.1994 on the Civil Code of the Republic of Albania. The GADC was registered on 4 March 2002 according to the New NGO Law in Albania.

Cover

Title

Description

Gender Sensitive Value Chain-Analysis Garment Sector In Albania

Rsearch

30 December 2023

Gender-Sensitive Value Chain - Garment Sector In Albania. This study was published within the project: "Women’s Economic Empowerment through Gender-Sensitive Value Chain Interventions", supported by Gender Equity and Equality Action (GEEA) of the Department of State.

Download

Gender-Sensitive Value Chain - Agritourism Sector

Research

29 December 2023

Gender-Sensitive Value Chain - Agritourism Sector in Tirana Municipality. This study was published within the project: "Women’s Economic Empowerment through Gender-Sensitive Value Chain Interventions", supported by Gender Equity and Equality Action (GEEA) of the Department of State.

Download

Analiza e Zinxhirit të Vlerave me Ndjeshmëri Gjinore - Nensektori i Vajit të Ullirit në Bashkinë Tiranë

Rsearch

31 October 2023

Analiza e Zinxhirit të Vlerave me Ndjeshmëri Gjinore - Nensektori i Vajit të Ullirit në Bashkinë Tiranë. This study was published within the project: "Women’s Economic Empowerment through Gender-Sensitive Value Chain Interventions", supported by Gender Equity and Equality Action (GEEA) of the Department of State

Download

Gender-Sensitive Value Chain Analysis - Subsector Handicraft

Research

31 October 2023

Gender-Sensitive Value Chain Analysis - Subsector Handicraft in Tirana Municipality. This study was published within the project: "Women’s Economic Empowerment through Gender-Sensitive Value Chain Interventions", supported by Gender Equity and Equality Action (GEEA) of the Department of State.

Download

Analiza e Zinxhirit të Vlerave me Ndjeshmëri Gjinore - Nensektori i Artizanit

Research

31 October 2023

Analiza e Zinxhirit të Vlerave me Ndjeshmëri Gjinore për nensektorin e Artizanit në Bashkinë Tiranë. This study was published within the project: "Women’s Economic Empowerment through Gender-Sensitive Value Chain Interventions", supported by Gender Equity and Equality Action (GEEA) of the Department of State

Download

Raport Monitorues mbi Dhunën ndaj Grave në Politikë_Zgjedhjet Vendore 14 Maj 2023

Report

27 June 2023

Qëllimi kryesor i raportit është analizimi i kontekstit politik dhe situatës së grave në politikën shqiptare përgjatë zgjedhjeve vendore të 14 majit 2023. Përmes metodave hulumtuese cilësore, analizimit statistikor të të dhënave ekzistuese, si dhe intervistave me gra politikane, raporti ka për qëllim të prezantojë situatën aktuale dhe sfidat me të cilat përballen gratë në angazhimin e tyre aktiv në politikë.

Download

Assessing the Environment for Women’s Entrepreneurship: A Survey on Women Entrepreneurs in Albania

Study

12 June 2023

This study was prepared in the framework of the project “She Leads” - a project dedicated to Albanian women entrepreneurs”, supported by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Albania. Findings, Opinions, or Recommendations present in this document represent the views of the experts and the organization “Gender Alliance for Development Centre” and don’t necessarily reflect the position of partners and supporters of said project.

Download

Vlerësimi i Mjedisit për Sipërmarrjen e Grave: Një Vëzhgim mbi Sipërmarrjen e Grave në Shqipëri

Studim

12 June 2023

Ky studim është përgatitur në kuadër të projektit: “Ajo Drejton – Një projekt kushtuar grave sipërmarrëse shqiptare”, mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Shqipëri. Gjetjet, Opinionet ose Rekomandimet e pranishme në këtë dokument përfaqësojnë pikëpamjet e ekspertëve dhe organizatës “ Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim “ dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pozicionin e partnerëve dhe mbështetësve të projektit në fjalë.

Download

Achieving Gender Equality in Political Party Financing in Albania

Research

18 May 2023

All rights to this work, including copyright, are owned by the Westminster Foundation for Democracy Limited (WFD) and are protected by applicable UK and international laws. This work cannot be copied, shared, translated into another language, or adapted without prior permission from the WFD. All rights reserved. The information and views set out in this report are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of WFD, its funders, or the UK Government. Neither WFD nor any person acting on its behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein. Author: Mirela Arqimandriti

Download

Arritja e Barazise Gjinore ne Financimin e Partive Politike ne Shqiperi

Research

18 May 2023

Të gjitha të drejtat e këtij dokumenti, përfshirë të drejtën e autorit, zotërohen nga Westminster Foundation for Democracy Limited (WFD) dhe mbrohen nga ligjet e zbatueshme ndërkombëtare dhe të Mbretërisë së Bashkuar. Ky dokument nuk mund të kopjohet, ndahet, përkthehet në një gjuhë tjetër, apo të përshtatet pa leje paraprake nga WFD. Të gjitha të drejtat të rezervuara. Informacioni dhe pikëpamjet e paraqitura në këtë raport janë të autorit/autorëve dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht opinionin zyrtar të WFD, financuesve të tij, apo Qeverisë së MB. As WFD, as ndonjë person që vepron në emër të tij nuk mund të mbahet përgjegjës për përdorimin që mund t’i bëhet informacionit që përmban ky dokument. Autore: Mirela Arqimandriti

Download

COMMENTARY OF THE BUDGET 2023 FOR ALBANIA

14 March 2023

This commentary was produced in the framework of the project: Strengthening Transparency and Accountability for Gender Equality in Western Balkans and Moldova. The project is funded by: Austrian Development Agency and Swedish International Development Cooperation Agency

Download

Women Entrepreneurship in the Western Balkans - Albania economy factsheets

Factsheet

13 January 2023

Gender statistics play an important role for evidence-based policy making in support of women entrepreneurship. Hence, a thorough review of gender statistics in the Western Balkans, with a specific focus on “women entrepreneurship”, has been commissioned by Regional Cooperation Council. In addition, a sector review for “women in agriculture” has enriched the insights and has been included considering the strategic importance of the agro-food sector in the Common Regional Market Action Plan’s value chains. The findings will further contribute to the discussion and work of the Regional Network of Women in Entrepreneurship. Here is what women entrepreneurship in Albania, looks like.

Download

ToRs for Experts on developing GRB guidebooks and e-learning materials

ToRs

09 January 2023

ToRs for Experts on developing GRB guidebooks and e-learning materials

Download

Zbatueshmëria e ligjit për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare

Raport

21 December 2022

Zbatueshmëria e ligjit për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare Ky raport studimor u mbështet nga projekti PACEP financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe zbatuar nga Instituti Demokratik Amerikan (NDI) Raporti është pasuruar nga mendimet dhe rekomandimet e praktikuesve të Ligjit për Masa ndaj Dhunës në Familje dhe studiuesve të ndyshëm të cilët u konsultuan veçanërisht Prof. Dr. Aurela Anastasi, Prof. Dr. Vasilika Hysi dhe Dr. Elona Gjebrea. Ndihmesë të vyer në koordinimin e punës dha Instituti Parlamentar i Kuvendit të Shqipërisë. Autore: Mirela Arqimandriti, eksperte per çështje të barazisë gjinore

Download

Buletin Informativ_“Fuqizimi Ekonomik i Grave dhe perspektiva gjinore në zinxhirin e vlerave të biznesit

Buletin Informativ

15 December 2022

Në datë 15 dhjetor 2012, Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” promovoi projektin “Fuqizimi Ekonomik i Grave dhe perspektiva gjinore në zinxhirin e vlerave të biznesit" i cili trajton çështje të barazisë gjinore dhe fuqizimit ekonomik të grave. Ky projekt mbështetet nga Gender Equity and Equality Action (GEEA) i Departamentit të Shtetit dhe nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Ky event u ndoq nga rreth 120 pjesëmarrës, gra e vajza sipërmarrëse nga Tirana, Berati, Korça, Durrësi, përfaqësues të organizatave të biznesit, Këshilli i Investimeve në Shqipëri, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, Akademia, Bashkia Tiranë, Fondacioni Vodafone Albania, GIZ, etj. Ndiqni linkun me te mesuar me shume!

Download

Murders of Women in the Western Balkans Region, 2021 Report

Research

24 November 2022

During 2020, the Western Balkan Regional Network for Addressing Violence Against Women took the initiative to collect data and analyze cases of femicide in the Western Balkans region through monitoring media reports and following up with public institutions that protect victims from violence. The objective of the joint regional initiative is to present available data on cases of extreme violence against women, to use it as a tool to raise public awareness about the prevalence of femicide, and to advocate for a stronger response from national authorities, public institutions, and international organizations involved in the prevention of violence against women and domestic violence. This is the second monitoring report on femicide based on data collected throughout 2021 using a joint methodology, developed by the Autonomous Women’s Centre in all targeted countries.

Download

Dokument Politikash "Gjinia dhe Mjedisi në Shqipëri"

Policy Brief

30 September 2022

Ky Dokument Politikash është hartuar në kuadrin e projektit “Krijimi i Aleancave Lokale Feministe Mjedisore”, që implementohet nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe mbështetet nga Reactor - Research in Action dhe partnerët e tyre përmes Aksionit "Përparimi i Barazisë Gjinore përmes Procesit të Anëtarësimit në BE". Ky Aksion financohet nga Bashkimi Europian dhe bashkëfinancohet nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar. Ky publikim është prodhuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian dhe është bashkëfinancuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar. Përmbajtja e tij është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Europian apo të Agjensisë Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar.

Download

Policy brief "Gender and Environment in Albania"

Policy Brief

30 September 2022

“Establish Environmental Feminist Local Alliances” project, implemented by the Gender Alliance for Development Centre, has been supported by Reactor - Research in Action and their partners through the Action "Furthering Gender Equality through the EU Accession Process". This Action is funded by the European Union and co-funded by the Swedish International Development Cooperation Agency. Disclaimer This publication was produced with the financial support of the European Union and co-funded by the Swedish International Development Cooperation Agency. Its contents are the sole responsibility of the authors and do not necessarily reflect the views of the European Union or the Swedish International Development Cooperation Agency.

Download

Terms of Reference for External Evaluation

Open Call

05 July 2022

Repeated call for external evaluator of the project Institutionalizing Quality Rehabilitation and Integration Services for Violence Survivors. The Autonomous Women's Center (AWC), together with partner organizations, announces a call for an external evaluator of the project ''Institutionalizing Quality Rehabilitation and Integration Services for Violence Survivors” funded by the Austrian Development Agency (ADA) with funds of Austrian Development Cooperation. AWC and partner organizations are inviting interested experts in the field of monitoring and evaluation to send bids by July 18th 2022 at 5pm CET, by e-mail to the Autonomous Women’s Centre, Tiršova 5a, 11000 Belgrade, Serbia at the following addresses: [email protected] and cc: [email protected], under the subject line: The evaluation offer. A description of the project, evaluation objectives, expected results, scope of work and information on deadlines can be found in the document: Terms of Reference for External Evaluation.

Download

Historia e Sares

Leaflet

25 May 2022

Bashkëpunim efektiv ndërmjet ofruesve të kujdesit shëndetësor dhe shërbimeve të specializuara të mbështetjes së grave si reagim ndaj rasteve të dhunës në familje.

Download

Udhëzime për ofruesit e kujdesit shëndetësor si reagim ndaj rasteve të dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje

Flyer

23 May 2022

Profesionistët e kujdesit shëndetësor janë shpesh të parët që zbulojnë nëse gratë kanë përjetuar dhunë nga burrat, prandaj është e rëndësishme që mjekët dhe infermieret të sigurohen që kjo të mos jetë një mundësi e humbur për t'i referuar pacientët në organizatat lokale të grave që mbështesin të mbijetuarat e dhunës! Lexoni udhezuesin per me shume!

Download

Buletin Informativ:

Buletin Informativ

12 April 2022

Ky aktivitet u organizua në bashkëpunim me organizatën "GlasenTekstilec", nga Maqedonia e Veriut, në kuadër të projektit rajonal "Sëmundjet profesionale dhe siguria dhe shëndeti në punë në fabrikat e tekstilit në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut" , i cili u zbatua me mbështetjen e Qeverisë Suedeze përmes organizatës Suedeze “The Olof Palme International Center”

Download

Health and Safety in Garment and Textile factories in Albania

Policy Paper

06 April 2022

This report is prepared by Gender Alliance for Development Center (GADC) in the framework of the regional project "Occupational diseases and safety and health at work in textile factories in Albania and Northern Macedonia" with the financial support of the Olof Palme International Center and the Government of Sweden. The contents of this document are the sole responsibility of the authors and can in no way be taken to reflect the views of the Olof Palme International Center and the Government of Sweden.

Download

Shëndeti dhe Siguria në Punë në fabrikat e tekstileve dhe këpucëve në Shqipëri

Policy Paper

06 April 2022

Ky raport është përgatitur nga Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” (GADC) në kuadër të projektit rajonal “Sëmundjet profesionale të grave punonjëse të veshjeve në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut”, me mbështetjen financiare të Qendrës Ndërkombëtare Olof Palme dhe Qeverisë së Suedisë. Përmbajtja e këtij dokumenti është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe nuk pasqyron pikëpamjet e Qendrës Ndërkombëtare Olof Palme dhe Qeverisë së Suedisë.

Download

Launching of the report "Gender-based Discrimination andLabour in Albania"

Newsletter

18 March 2022

The Gender Alliance for Development Centre, in close cooperation with the European Delegation to Albania and the Commissioner for Protection from Discrimination, launched the report "Gender-based Discrimination and Labour in Albania." (second edition). The purpose of this activity was to present the report which analyzes gender-based discrimination at work, as part of a regional initiative to address this type of discrimination in six Western Balkan countries, supported by the European Union (EU) and co-funded by the Swedish International Development Agency (Sida).

Download

Promovimi i Raportit "Diskriminimi me Bazë Gjinore dhePuna në Shqipëri"

Buletin Informativ

18 March 2022

Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim”, në bashkëpunim me Delegacionin e Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe me Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, promovoi Raportin "Diskriminimi me Bazë Gjinore dhe Puna në Shqipëri (botimi i dytë)." Qëllimi i këtij aktiviteti ishte prezantimi i raportit i cili analizon diskriminimin me bazë gjinore në punë, si pjesë e një nisme rajonale për të adresuar këtë lloj diskriminimi në gjashtë vende të Ballkanit perëndimor, mbështetur nga Bashkimi Evropian (BE) dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA).

Download

Gender-Based Discrimination and Labour in Albania - Second Edition

Research

15 March 2022

This research reporting examines gender-based discrimination and labour as part of a regional initiative in six Western Balkan countries, supported by the European Union (EU) and co-funded by the Swedish International Development Agency (Sida). The research aimed to provide information about shortcomings in the relevant legal framework; the prevalence and nature of gender-based discrimination related to labour; the extent to which people have filed claims; how institutions have treated such cases; and how these have changed since 2018, if at all. Conducted in 2018 and 2021, the research involved mixed methods, including a desk review, online survey, and interviews. Its contents are the sole responsibility of Gender Alliance for Development Centre and do not necessarily reflect the views of the European Union or Sida.

Download

Diskriminimi me Bazë Gjinore dhe Puna në Shqipëri - Botimi i Dytë

Research

15 March 2022

Ky raport kerkimor analizon diskriminimin me bazë gjinore në punë, si pjesë e një nisme rajonale për të adresuar këtë lloj diskriminimi në gjashtë vende të Ballkanit perëndimor, mbështetur nga Bashkimi Evropian (BE) dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA). Hulumtimi ka për qëllim të ofrojë informacion rreth mangësive në kornizën ligjore; natyrën dhe përhapjen e diskriminimit me bazë gjinore në punë; përdorimin e ankesave nga ana e punëmarrësve dhe si i kanë trajtuar institucionet këto raste. I zhvilluar në vitin 2018 dhe 2021. Përmbajtja e këtij raporti është përgjegjësi e vetme e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe nuk reflekton detyrimisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian dhe/ose të Sida.

Download

GADC mbron nënën e re, KMD jep drejtësi për rastin e diskriminimit gjinor në vendin e punës

08 March 2022

Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim, mbron nënën e re, Komisioneri për Mbrojtjen ndaj Diskriminimit jep drejtësi pë rastin e diskriminimit gjinor në vendin e punës për shkak të shtatëzanisë. Për cdo rast të ngjashëm apo për raste të tjera diskriminimi në vendin e punës mos hezitoni telefononi 08001818. Raportoni! Lexim të këndshëm!

Download

Manual Trajnimi Gratë në Sipërmarrje, Financat dhe Sistemi Tatimor

Manual

08 February 2022

Ky manual Trajnimi per Grate ne Sipermarrje, Financat dhe Sistemi Tatimor u hartua në kuadër të projektit "Ajo Drejton - Një projekt kushtuar grave sipërmarrëse shqiptare", i mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Hollandës në Shqipëri përmes programit MATRA.

Download

Edicioni i tetë i Buletinit të Rrjeti Mbikqyrës i Buxhetimit Gjinor

Newsletter

01 February 2022

Qasjet e Ndryshme për Buxhetet e Përgjigjshme Gjinore në 2022 – Buletini i tetë i RrMBGj

Download

Buletini i gjashtë i RrBPGj – një vështrim në skemën e përfituesëve të rrjetit

Newsletter

28 December 2021

Buletini i gjashtë i RrBPGj – një vështrim në skemën e përfituesëve të RrBPGj

Download

Newsletter _Fostering Integrity at Local Level in Albania

Newsletter

20 December 2021

In the framework of the National Conference "Fostering Integrity at Local Level in Albania" organized in Vlora on December 6, 2021, during the Week of Integrity, please find here the Newsletter of this activity. This event was organized by Gender Alliance for Development Center in partnership with the members of the Juxtaposing Political Offers Network (Përballja e Ofertave Politike - POP) and with the support of the Embassy of Sweden in Albania and the Olof Palme International Center.

Download

Buletin Informativ_Konferenca 'Nxitja e Integritetit ne Nivel Lokal"

Buletin Informativ

13 December 2021

Ne kuader te Konferences Kombetare “Nxitja e Integritetit në Nivel Lokal në Shqipëri” organizuar ne date 6 dhjetor 2021 gjate Javes se Integritetit, ketu mund te lexoni Buletinin Informativ te aktivitetit. Ky aktivitet u organizua nga Qendra "Aleanca Gjinore per Zhvillim" dhe Rrjeti “Përballja e Ofertave Politike” (POP), në bashkëpunim me Ambasadën e Suedisë në Tiranë, mbështetur nga Olof Palme International Center.

Download

Buletin Informativ: “Përgjegjësia institucionale në nivel vendor për ofrimin e shërbimeve me cilësi të lartë për gratë dhe vajzat e mbijetuara nga dhuna”

Buletin Informativ

09 December 2021

Ky aktivitet u organizua në kuadër të projektit rajonal “Institucionalizimi i rehabilitimit cilësor dhe programet e riintegrimit për të mbijetuarat e dhunës”, mbështetur nga Agjencia Austriake për Zhvillim. Ky projekt është implementuar në bashkëpunim me organizatat që punojnë kundër dhunës me bazë gjinore në vendet e Ballkanit Perëndimor, nën drejtimin e “Qendra e Grave të Pavarura” (“Autonomus Women’s Center”) Serbi dhe në Shqipëri po zhvillohet nga Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim" dhe Rrjeti i Fuqizimit të Grave.

Download

Lushnje_Position Paper on Gender Responsive Budgeting

Position Paper

01 October 2021

Sub-grantee Citizen's Voice in the framework of the "Gender Budget Watchdog Network in Western Balkans and the Republic of Moldova" supported by the Austrian Development Agency and Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete and with the assistance of Gender Alliance for Development Center produced in compliance with its findings and monitoring of the Municipality of Lushnja budget, a watchdog report and position paper, including recommendations for the 2022 budget.

Download

Elbasan_Position Paper on Gender Responsive Budgeting

Position Paper

01 October 2021

Sub-grantee Woman Forum Elbasan in the framework of the "Gender Budget Watchdog Network in Western Balkans and the Republic of Moldova" supported by the Austrian Development Agency and Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete and with the assistance of Gender Alliance for Development Center produced in compliance with its findings and monitoring of the Municipality of Elbasan budget, a watchdog report and position paper, including recommendations for the 2022 budget.

Download

Vlora_Position Paper on Gender Responsive Budgeting

Position Paper

01 October 2021

Sub-grantee Vlora Youth Center in the framework of the "Gender Budget Watchdog Network in Western Balkans and the Republic of Moldova" supported by the Austrian Development Agency and Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete and with the assistance of Gender Alliance for Development Center produced in compliance with its findings and monitoring of the Municipality of Vlora budget, a watchdog report and position paper, including recommendations for the 2022 budget.

Download

Tirane_Position Paper on Gender Responsive Budgeting

Position Paper

01 October 2021

Sub-grantee Coalition for Free and Fair Elections in the framework of the "Gender Budget Watchdog Network in Western Balkans and the Republic of Moldova" supported by the Austrian Development Agency and Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete and with the assistance of Gender Alliance for Development Center produced in compliance with its findings and monitoring of the Municipality of Tirana budget, a watchdog report and position paper, including recommendations for the 2022 budget.

Download

Durres_Position Paper on Gender Responsive Budgeting

Position Paper

01 October 2021

Sub-grantee Civil Society Development Center in the framework of the "Gender Budget Watchdog Network in Western Balkans and the Republic of Moldova" supported by the Austrian Development Agency and Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete and with the assistance of Gender Alliance for Development Center produced in compliance with its findings and monitoring of the Municipality of Durres budget, a watchdog report and position paper, including recommendations for the 2022 budget.

Download

WAVE_ Praktikat Premtuese të ngritjes dhe ofrimit të shërbimeve të mbështetjes së specializuar për gratë që kanë përjetuar dhunë seksuale

Permbledhje Ekzekutive

13 September 2021

Një panoramë ligjore dhe praktike për OJF-të e grave dhe politikëbërërsit në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi

Download

WAVE_ Executive Summary Promising practices of establishing and providing specialist support services for women experiencing sexual violence

Executive Summary

13 September 2021

Executive Summary _ A legal and practical overview for women’s NGOs and policy makers in the Western Balkans and Turkey

Download

WAVE_Promising practices of establishing and providing specialist support services for women experiencing sexual violence

Policy Paper

13 September 2021

Policy Paper_ A legal and practical overview for women’s NGOs and policy makers in the Western Balkans and Turkey

Download

Buletin Informativ_ Monitorimi i Qëllimit të III të Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Planit të Veprimit 2016-2020 (Pogradec, Kamez, Sarande, Lezhe, Fier))

Buletin Informativ

01 September 2021

Ky buletin informativ u realizua nga qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim" nëkuadër të projektit: "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-tëpër zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimine dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin eVeprimit”Projekti zbatohet në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve tëBashkuara “Për t’i dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzave”.Projekti uzhvilluan më mbështetjen e Qeverisë Suedeze dhe me zbatimin nga UNDP, UNWomen dhe UNFPA, në bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë. Përmbajtja e këtij buletini është përgjegjësi vetëm e Qendrës “Aleanca Gjinorepër Zhvillim” dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e QeverisëSuedeze, UNDP-së, UN Women apo UNFPA.

Download

Buletin Informativ_ Monitorimi i Qëllimit të III të Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Planit të Veprimit 2016-2020 (Tirane, Durres, Vlore, Shkoder, Korce, Elbasan, Puke, Berat, Kurbin)

Buletin Informativ

01 September 2021

Ky buletin informativ u realizua nga qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim" në kuadër të projektit: "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-tëpër zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimine dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin eVeprimit”Projekti zbatohet në kuadër të programit “Zbatojmë Normat, NdryshojmëMendësitë” kundër dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e këtij buletini është përgjegjësi vetëm e Qendrës “Aleanca Gjinorepër Zhvillim” dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

Buletini i 5-të i Rrjetit Mbikqyrës të Buxhetimit Gjinor

Newsletter

26 July 2021

Përpjekjeve tona të advokimit për realizimin e treguesit SDG5c1 “Proporcioni i vendeve me sisteme për të ndjekur dhe për të bërë alokime publike për barazinë gjinore”.

Download

Korniza Vet-Vlerësuese e Kodit të Standardeve për OJF-ve në Shqipëri

Document

26 July 2021

Nga: National Resource Centre - Korniza Vet-Vlerësuese e Kodit të Standardeve (KS) të OJFve në Shqipëri përbën dokumentin bazë, mbi të cilin do të bazohet vlerësimi i përmbushjes së kritereve të anëtarësimit në KS. Korniza është e organizuar në tre kapituj. Kapitulli I, Parimet Udhëheqëse të Kodit të Standardeve, na prezanton me 4 parimet që udhëheqin anëtarët e KS përgjatë veprimtarisë së tyre, bashkë me një listë mekanizmash dhe praktika organizative në përmbushje të parimeve. Praktikat e sugjeruara kanë si qëllim prezantimin e organizatës aplikuese me kërkesat bazë parimore në kuadër të anëtarësimit në KS, të zhvilluara më në detaje përgjatë pjesës së dytë të Kornizës. Kapitulli II, Angazhimet, përbën thelbin e këtij vet-vlerësimi që organizata aplikuese do të duhet të plotësojë, për të vlerësuar nivelin e përmbushjes së standardeve të KS. Ai paraqet një set treguesish të verifikueshëm, në përmbushje të 7 angazhimeve të Kodit, si dhe një listë provash në dëshmi të përmbushjes së treguesve. Treguesit dhe provat janë klasifikuar në të detyrueshëm dhe të preferueshëm. Treguesit e detyrueshëm përbëjnë minimumin bazë të kërkesave për anëtarësim në Kod, ndërkohë treguesit e preferueshëm i referohen përmbushjes së standardeve të Kodit në një nivel më të lartë. Organizata aplikuese do të duhet të plotësojë jo më pak se 40% të treguesve të detyrueshëm për çdo angazhim që të mund të anëtarësohet në Kodin e Standardeve. Kapitulli III, Marrja e reagimit (Feedback-ut) prezanton dhe trajton një praktikë të re në marrjen e feedback-ut për secilin nga angazhimet e ndërmarra në përmbushje të standardeve të Kodit. Prezantimi i kësaj praktike organizative synon një vendimarrje gjithëpërfshirëse dhe përmirësimin e impaktit të veprimtarisë së organizatës në të ardhmen, bazuar në rekomandimet dhe sugjerimet e mbledhura. Marrja e Feedback-u edhe pse pjesë e Kornizës vet-vlerësuese, nuk është e përfshirë në përllogaritjen në përqindje të vlerësimit për anëtarësim në Kodin e Standardeve.

Download

Kodi i Standardeve për organizatat jofitimprurëse në Shqipëri

Document

26 July 2021

Nga: National Resource Centre - Kodi i Standardeve prezanton një mekanizëm vetërregullues për sektorin, duke synuar të përmirësojë efektivitetin e punës së organizatave jofitimprurëse, mirëqeverisjen, transparencën dhe llogaridhënien. Ai është një tërësi parimesh dhe angazhimesh mbi mënyrën se si organizatat zhvillojnë veprimtarinë e tyre, si ato qeverisen, manaxhojnë burimet, janë transparente dhe llogaridhënëse me të gjithë grupet e interesit, si ndërtojnë marrëdhëniet me mbështetësit dhe donatorët, si manaxhojnë konfliktin e interesave, etj. Konceptuar si kontribut i sektorit për sektorin, Kodi është një praktikë e ngritur dhe bazuar në përvoja dhe modele ndërkombëtare e rajonale të standardeve për organizatat e shoqërisë civile sikurse ajo e Rrjetit Ballkanik të Zhvillimit të Shoqërisë Civile (BCSDN) dhe Standardit Global për Përgjegjshmërinë e OSHC-ve. Grupi i punës i përbërë nga 16 organizata të shoqërisë civile, punuan dhe përshtatën më tej Kodin e Standardeve me dinamikën e zhvillimit të sektorit jofitimprurës në Shqipëri dhe hartuan Kodin e Standardeve si dhe një kornizë të zbatimit që mundëson monitorimin dhe vet-vlerësimin e organizatës.

Download

Rezultate nga Monitorimi i Mekanizmit të Koordinuar të Referimit 2019-2020 (Pogradec, Kamez, Sarande, Lezhe, Fier)

Infografike

02 July 2021

Keto infografika jane hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", Projekti zbatohet në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “Për t’i dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzave”, financuar nga Qeveria e Suedisë dhe që po zbatohet nga UNDP, UN Women dhe UNFPA, në bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe nuk reflekton opinionin e SIDA, UNDP, UNFPA dhe UN Women. Bashkite e monitoruara: Pogradec, Kamez, Sarande, Lezhe, Fier

Download

Dokument mbi qëndrimin për financimin e lëvizjes feministe

Position Paper

01 July 2021

Ky dokument mbi qëndrimin është përpiluar dhe nënshkruar nga koalicioni i 145 organizatave të shoqërisë civile për të drejtat e grave (OShCG) në kontekstin e Forumit të ardhshëm për Barazinë e Gjeneratave (FBGj).FBGj përfshin Koalicione të Veprimit që kërkojnë “rezultate të prekshme” sa i përket “financimit” dhe “të dhënave gjinore dhe llogaridhënies”, duke përfshirë këtu koalicionet posaçërisht mbi “Drejtësinë ekonomike dhe të drejtat” dhe “Lëvizjet feministe dhe udhëheqjen”. Sipas faqes së internetit të FBGJ (https://forum.generationequality.org/) , “Secili Koalicion i Veprimit do të propozojë një sërë veprimesh konkrete, ambicioze dhe të menjëhershme brenda periudhës 2020-2025 për të dhënë kontribut të prekshëm në barazinë gjinore dhe të drejtat e njeriut të grave dhe të vajzave. Ata do të sigurojnë financim për këtë agjendë, për të adresuar boshllëqet sistematike në burime që kanë penguar deri më tani ndikimin/kontributin.” Ky dokument propozon zotimet që të poshtë nënshkruarit do të donin të shihnin nga agjencitë e KB-së, Bashkimi Evropian (EU) dhe financuesit shtetërorë, në konsultim të ngushtë me OShCG-të dhe lëvizjet feministe.

Download

Rezultate nga Monitorimi i Mekanizmit të Koordinuar të Referimit 2017-2020 (Tirane, Durres, Vlore, Shkoder, Korce, Elbasan, Puke, Berat, Kurbin)

Infografike

30 June 2021

Keto infografika jane hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", Projekti zbatohet në kuadër të programit “Zbatojmë Normat, Ndryshojmë Mendësitë” - kundër dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim, dhe nuk reflekton opinionin e Bashkimit Evropian apo UN Women. Bashkite e monitoruara: Tirane, Durres, Elbasan, Shkoder, Vlore, Korce, Puke, Berat, Kurbin

Download

Buletin Informativ _Konferenca Kombëtare “Përfshirja dhe Angazhimi Qytetar në Nivel Vendor”.

Buletin Informativ

24 June 2021

Newsletter: "Rehabilitation and reintegration services within the social welfare system in the Republic of Albania for women survivors of violence"

Newsletter

17 June 2021

Newsletter: In the framework of the activity "Rehabilitation and reintegration services within the social welfare system in the Republic of Albania for women survivors of violence" that the Gender Alliance for Development Center (GADC) and the Albanian Women's Empowerment Network (AWEN) organized on 2 June 2021. This newsletter was prepared within the project "Institutionalizing Quality Rehabilitation and Reintegration Programs for Violence Survivors" and is implemented in cooperation with organizations working against gender-based violence in Western Balkan countries, led by the Autonomous Women's Centre, Serbia and is supported by the Austrian Development Agency.

Download

Buletin Informativ: “Shërbimet e rehabilitimit dhe riintegrimit, për gratë që i mbijetojnë dhunës, brenda sistemit të mirëqenies sociale në Republikën e Shqipërisë”.

Buletin

17 June 2021

Buletin: Ne kuader te aktivitetit “Shërbimet e rehabilitimit dhe riintegrimit, për gratë që i mbijetojnë dhunës, brenda sistemit të mirëqenies sociale në Republikën e Shqipërisë” qe Aleanca Gjinore per Zhvillim (GADC) dhe Rrjeti i Fuqizimit të Grave Shqiptare (AWEN) organizuan ne date 2 qershor 2021. Ky buletin u realizua në kuadër të projektit "Institucionalizimi i Cilësisë në Programet e Rehabilitimit dhe Riintegrimit për gratë e vajzat që i mbijetojnë dhunës". Projekti zbatohet në bashkëpunim me rrjetin e organizatave që punojnë kundër dhunës me bazë gjinore në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim.

Download

Edicioni i katert i Buletinit të Rrjeti Mbikqyrës i Buxhetimit Gjinor

Newsletter

07 June 2021

Raporti i Buxhetimit Gjinor #4 paraqet rezultatet e vlerësimeve financiare që tregojnë shpërndarjen e pabarabartë gjinore të fondeve publike dhe financimeve specifike të rimëkëmbjes, të planifikuara për përfitimin e bizneseve, për të ruajtur vendin e punës, dhe që rrallë drejtohen ndaj infrastrukturave sociale si shëndetësia, arsimi, shërbimet e përkujdesjes.

Download

Rehabilitation and reintegration services within the social welfare system in the Republic of Albania for women survivors of violence

Research

02 June 2021

This report measures the experiences of women survivors of violence, service users in receiving support from social service centers and services provided by women's CSOs. This report provides information on shelters and other services for women survivors of domestic violence over the past 12 months. This report was produced in the framework of the regional project: “Institutionalizing Quality Rehabilitation and Reintegration Programs for Violence Survivors” which is supported by the Austrian Development Agency.

Download

Shërbime rehabilitimi dhe riintegrimi brenda sistemit të mirëqenies sociale në Republikën e Shqipërisë për gratë e mbijetuara nga dhuna

Raport studimor

02 June 2021

Ky raport mat përvojat e grave të mbijetuara nga dhuna, përdoruese të shërbimeve në marrjen e mbështetjes nga qendrat e shërbimeve sociale dhe shërbimet e ofruara nga OShC-të e grave. Ky raport sjell informacion mbi strehat dhe shërbimet e tjera për gratë e mbijetuara nga dhuna në familje gjatë 12 muajve të fundit. Ky raport u prodhua ne kuader te projektit rajonal: "Institucionalizimi i Programeve të Rehabilitimit dhe Riintegrimit Cilësor për të Mbijetuarat e Dhunës" i cili mbeshtetet nga Agjencia Austriake per Zhvillim.

Download

Judges un the fight against violence against Albanian women and girls

Newsletter

31 May 2021

The Gender Alliance for Development Centre (GADC) has been monitoring the operation of Coordinated Referral Mechanisms (CRMs) in several municipalities since 2017, with the support of the UN Women and funding by the European Union. In these years, special attention has been paid to meeting legal obligations and delivering the role of CRM members in line with the Law on Measures against Domestic Violence (as amended) and DCM no. 334 dated 17.2.2011 "On the mechanism for the coordination of efforts in referring and handling of domestic violence cases" and based on the Objective III of the National Strategy on Gender Equality and its Action Plan 2016-2020. Given that representatives of district courts play a prominent role in CRMs, this workshop brought together judiciary representatives and experts against gender-based violence in order to pinpoint and elaborate the obligations and responsibilities of judges in protecting women and girls who survived violence. Read the Newsletter of the Roundtable organized on May 25, 2021.

Download

Gjyqtarët në luftën kundër dhunës ndaj grave e vajzave Shqiptare

Buletin Informativ

31 May 2021

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC) që nga viti 2017 ka monitoruar funksionimin e Mekanizmave të Koordinuar të Referimit (MKR) në disa bashki të vendit me mbështetjen e UN Women, përmes fondeve të Bashkimit Evropian. Gjatë këtyre viteve një vëmendje e veçantë i është kushtuar përmbushjes së detyrimeve ligjore dhe rolit të anëtarëve të MKR-ve, siç parashikohet në Ligjin për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare (të rishikuar), VKM-në nr. 334, datë 17.2.2011 “Për mekanizmin e bashkërendimit të punës për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e procedimit të tij” si dhe bazuar në Objektin e III-të të Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Planin e veprimit 2016 – 2020. Në MKR një rol mjaft të rëndësishëm luajnë përfaqësuesit e gjykatave të rrethit gjyqësor, ndaj ky takim u realizua midis përfaqësuesve të gjyqësorit dhe ekspertëve kundër dhunës me bazë gjinore për të saktësuar dhe detajuar detyrimet dhe përgjegjësitë e gjyqtarëve për mbrojtjen e grave e vajzave, të mbijetuara nga dhuna. Lexoni Buletinin Informativ te Tryezes se organizuar ne date 25 maj 2021.

Download

Dhuna në familje në pandemi, rruga e vështirë e viktimave për mbrojtje

Artikull

26 May 2021

"Dhuna në familje në pandemi, rruga e vështirë e viktimave për mbrojtje" nga Dashamir Biçaku. Ky artikull vjen në kuadër të Projektit: "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit” i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e artikullit është përgjegjësi vetëm e autorit dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

Dhuna në familje, fenomen që as pandemia nuk e ndali

Artikull

25 May 2021

"Dhuna në familje, fenomen që as pandemia nuk e ndali" nga Anxhela Ruçi. Ky artikull vjen në kuadër të Projektit: "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit” i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e artikullit është përgjegjësi vetëm e autores dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

Job Opportunities for a potential funded project

Announcement

01 May 2021

Job Opportunities for a potential funded project Apply immediately, but no later than Friday, May 14th, 2021 The Gender Alliance for Development Center (GADC), an Albanian non-profit organization headquartered in Tirana, invites applications by Albanian experts for the following positions here attached.

Download

Raporti për kontrollin post-legjislativ i ligjit “Për barazinë gjinore në shoqëri”

Report

20 April 2021

Ky raport u përgatit me mbështetjen e nismës së Fondacionit për Demokraci Westminster (WFD) dhe Nënkomisionit për Barazi Gjinore dhe Parandalimin e Dhunës kundër Grave dhe Nënkomisionit Për të Drejtat e Njeriut, pranë Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. WDF-ja zbaton një program rajonal që synon forcimin e bashkëpunimit mes parlamenteve në Ballkanin Perëndimor, përmes krijimit të një rrjeti rajonal me komisionet të drejtat e njeriut dhe barazinë gjinore. Kohëzgjatja e zbatimit të programit është nga muaji prill 2019 deri në muajin nëntor 2021, me mbështetjen e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë. Autore: Mirela Arqimandriti, experte për çështje të barazisë gjinore

Download

Punëtorëve u duhet një pagë jetese për të jetuar

Broshure

07 April 2021

Nga Clean Clothes Campaign. Perktheu ne shqip Qendra Aleanca Gjinore per Zhvillim. Ndalohet kopjimi pa leje i ketij botimi, per cdo rast na shkruani ne [email protected]

Download

Markat e njohura duhet të paguajnë çmimin e plotë të konfeksionit.

Policy Paper

07 April 2021

Policy Paper nga Clean Clothes Campaign. Perkthue ne shqip Qendra Aleanca Gjinore per Zhvillim. Ndalohet kopjimi pa leje i ketij botimi, per cdo rast na shkruani ne [email protected]

Download

Standarti i Pagës Bazë në Evropë

Raport studimor

07 April 2021

Paga e denjë në Evropën Qendrore, Lindore dhe Juglindore nga Clean Clothes Campaign. Perktheu ne shqip Qendra Aleanca Gjinore per Zhvillim. Ndalohet kopjimi pa leje i ketij botimi, per cdo rast na shkruani ne [email protected]

Download

Edicioni i dyte i Buletinit të Rrjeti Mbikqyrës i Buxhetimit Gjinor

Newsletter

31 March 2021

Është publikuar Buletini i dytë i Rrjetit Mbikëqyrës të Buxhetit Gjinor. Nëpërmjet tij mund të mësoni mbi punën që kemi bërë për të sjellë konceptin e buxhetimit të përgjigjshëm gjinor më afër vendimmarrësve dhe publikut.

Download

Newsletter EARTHQUAKE AND RECOVERY

Newsletter

26 February 2021

On the 22.2.2021, Gender Alliance for Development Centre organized a roundtable of discussions on "The recovery of families affected by the earthquake of November 26, 2019" which left behind 51 victims, hundreds of injured and thousands of homeless people. This roundtable was organized in the framework of the project: “Strengthening the capacities of local self-government units and monitoring their actions in relation to international assistance for the recovery of families after the earthquake." The project is implemented with the funds of the Embassy of Sweden in Albania through the organization "Albanian Women's Empowerment Network in Albania" - AWEN. During this activity it was discussed about: The process of reconstruction after the earthquake; Albanian government achievements for recovery; Findings from the pilot monitoring of the administrative units Sukth and Katund i Ri in the Municipality of Durrës; Socio-economic situation of citizens in the above administrative units. This roundtable was attended by representatives of public and private institutions, donors, civil society and the media. For more details, please read the attached NEWSLETTER.

Download

Buletin Informativ - Termeti dhe Rimekembja

Buletin Informativ

26 February 2021

Në datë 22.02.2021 Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim", organizoi një tryezë diskutimi me temë “Rimëkëmbja e familjeve të prekura nga tërmeti i 26 Nëntorit 2019”, që la pas 51 viktima, qindra të plagosur dhe mijëra të pastrehë. Kjo tryezë u organizua në kuadër të projektit “Forcimi i kapaciteteve të njësive të vetëqeverisjes vendore dhe monitorimi i veprimeve të tyre në lidhje me ndihmën ndërkombëtare për rimëkëmbjen e familjeve pas tërmetit” projekt i cili realizohet me mbështetjen e Qeverisë Suedeze përmes organizatës Rrjeti i Fuqizimit të Gruas-AWEN Gjatë aktivitetit u diskutua: Procesi i rindërtimit pas tërmetit; Arritjet e qeverisë Shqiptare për rimëkëmbjen; Gjetjet nga monitorimi pilot i njësive administrative Sukth dhe Katund i Ri në Bashkinë Durrës; Situata social - ekonomike e qytetarëve në njësitë administrative Sukth dhe Katund i Ri. Në këtë tryezë morën pjesë përfaqësues të institucioneve publike dhe private, donatorë, shoqëria civile dhe media. Për më shumë detaje, lexoni Buletinin Informativ.

Download

"Ensuring decent working conditions for women workers in the textile and footwear factories in Albania.”

Presentation

25 January 2021

Presentation of GADC's work at the National Roundtable Discussion: Women's Workers Rights in "Fason' Factories, COVID-19 and the perspective for the year 2021

Download

“Sigurimi i kushteve të duhura të punës për gratë punëtore në fabrikat e veshjeve dhe këpucëve në Shqipëri”

Prezantim

19 January 2021

Prezantim i punes se GADC ne Tryezën Kombëtare të Diskutimit: “Të drejtat e grave punonjëse në fabrikat “fason”, Covid 19 dhe perspektiva për vitin 2021”

Download

BASHKOHUNI ME NE PËR TI THËNË STOP DHUNËS NDAJ GRAVE DHE VAJZAVE DHE DHUNËS NË FAMILJE!

Fletepalosje

30 December 2020

Kjo fletëpalosje përmban informacion për gra e vajza që përjetojnë dhunë të çfarëdo forme, përfshirë seksuale apo dhunë në familje.

Download

Edicioni i parë i Buletinit të RrMBGj

Buletin Informues

29 December 2020

Shikoni përmbledhjen e aktiviteteve të realizuara deri më tani në kuadër të projektit “Rrjeti Mbikqyrës i Buxhetimit Gjinor në Ballkanin Perëndimor dhe Republikën e Moldavisë” në edicionin e parë të buletinit të RrMBGj.

Download

Employment Status of Women and Girls in Albania and Kosovo, with best practices from the region

Newsletter

15 December 2020

Newsletter prepared in the framework of the 2-day Open Regional Forum on "Employment Status of Women and Girls in Albania and Kosovo, with best practices from the region". The forum was held on October 14 - 15, 2020 and is organized by the Gender Alliance for Development Center in the framework of the regional project "Increasing women’s access to employment" in Albania which is implemented in partnership with the Institute Democracy for Development, D4D (Kosovo) supported by the Royal Norwegian Embassy in Pristina. This content is responsibility only of the authors and does not reflect the views of the D4D and the Royal Norwegian Embassy in Pristina.

Download

Statusi i Punësimit të Vajzave e Grave në Shqipëri e Kosovë me Histori Suksesi nga Rajoni

Buletin Informativ

15 December 2020

Raport i përgatitur në kuadër të Forumit të Hapur Rajonal 2 ditor me temë "Statusi i Punësimit të Grave dhe Vajzave në Shqipëri dhe Kosovë, me praktikat më të mira nga rajoni". Forumi u mbajt në datat 14 - 15 tetor 2020. Forumi u organizua nga Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” në kuadër të projektit rajonal “Rritja e qasjes së grave në punësim” në Shqipëri i cili zbatohet në partneritet me Institutin Demokraci për Zhvillim, D4D (Kosovë) mbështetur falë përkrahjes së Ambasadës Mbretërore Norvegjeze në Prishtinë. Përmbajtja është përgjegjësi e autorëve dhe nuk reflekton këndvështrimin e D4D dhe Ambasadës Mbretërore Norvegjeze në Prishtinë.

Download

Ndal dhunës, vetëm bashkë mund t’ia dalim!

Artikull

10 December 2020

16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore! Ndal dhunës, vetëm bashkë mund t’ia dalim nga Alma Janka. Ky artikull vjen në kuadër të Projektit: "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit” i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e artikullit është përgjegjësi vetëm e Qendrës “Aleanca Gjinore për Zhvillim” dhe autores dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

Detajet dhe hamendësimet në media, “vrasin” për së dyti gratë dhe vajzat në Shqipëri

Artikull

08 December 2020

16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore! Detajet dhe hamendësimet në media, “vrasin” për së dyti gratë dhe vajzat në Shqipëri nga Anxhela Ruçi. Ky artikull vjen në kuadër të Projektit: "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit” i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e artikullit është përgjegjësi vetëm e Qendrës “Aleanca Gjinore për Zhvillim” dhe autores dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

Politikat e Prokurorisë për Ndjekjen e Rasteve të Dhunës në Familje në Shqipëri: Rast studimor për Politikat Amerikane

Artikull

03 December 2020

16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore! Politikat e Prokurorisë për Ndjekjen e Rasteve të Dhunës në Familje në Shqipëri nga Ildize Kola. Ky artikull vjen në kuadër të Projektit: "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit” i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e artikullit është përgjegjësi vetëm e Qendrës “Aleanca Gjinore për Zhvillim” dhe autores dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

Mediatizimi i dhunës në familje- zgjidhje apo ridhunim?

Artikull

01 December 2020

16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore! Mediatizimi i dhunës në familje- zgjidhje apo ridhunim? nga Elion Kollçaku Ky artikull vjen në kuadër të Projektit: "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit” i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e artikullit është përgjegjësi vetëm e Qendrës “Aleanca Gjinore për Zhvillim” dhe autorit dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

Për ato gra që nuk dorëzohen

Artikull

27 November 2020

16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore! Për ato gra që nuk dorëzohen nga Evis Nasto Ky artikull vjen në kuadër të Projektit: "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit” i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e artikullit është përgjegjësi vetëm e Qendrës “Aleanca Gjinore për Zhvillim” dhe autores dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

“Lehtësia shpërfillëse e vrasjeve të shumëfishta”

Artikull

25 November 2020

16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore! Ky artikull vjen në kuadër të Projektit: "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit” i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e artikullit është përgjegjësi vetëm e Qendrës “Aleanca Gjinore për Zhvillim” dhe autores dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

Monitorimi i punës së Mekanizmit të Koordinuar të Referimit gjatë periudhës pandemike COVID-19 në bashkitë Durrës, Elbasan, Fier, Kamëz, Korçë, Lezhë, Pogradec, Sarandë, Shkodër, Vlorë, Tiranë,

Research

05 June 2020

Ky raport është hartuar për të sjellë informacion në lidhje me reagimin e koordinuar të Mekanizmave të Referimit (MKR-ve) në bashkitë nën monitorim, gjatë periudhës së kufizimeve të lëvizjes të vendosura nga Qeveria Shqiptare për të parandaluar përhapjen e Covid-19 Raporti paraqet nje analizë të informacionit të marrë nga tre institucione shtetëror: bashkitë, Gjykatat e Rrethit Gjyqësor dhe Drejtoritë vendore e Policisë. Për të hartuar këtë raport u konsultuan edhe organizatat e shoqërisë civile që ushtrojnë veprimtari në bashkitë përkatëse për mbrojtjen e të të drejtave të grave e vajzave, kundër dhunës në familje. Për të kuptuar më shumë në lidhje sesi paraqitet fenomeni për Shqipërinë, Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC) ka ndërrmarrë nismën e hartimit të këtij raporti, i cili paraqet gjetje nga monitorimi i punës së Mekanizmave të referimit (MKR-ve) në lidhje me situatën e dhunës në familje gjatë izolimit në nivel bashkie. Raporti bazohet në të dhëna zyrtare të cilat janë marrë përmes kërkesave në institucionet shtetërore si Bashkia, Rajonet Vendore të Policisë, Gjykatat, organizata joqeveritare, strehëza. Të dhënat paraprake zyrtare tregojnë numër të pakët të raportuar të rasteve të dhunës në familje, krahasuar me statistikat zyrtare të një viti më parë, që në fakt është një sinjal alarmi, i cili duhet të bëjë më të vëmëndshme strukturat përgjegjëse, familjet dhe organizatat e shoqërisë civile që ndjekin dhe mbështesin viktimat e dhunës në familje.

Download

Ajo tregon! - Histori grash në nevojë

Projekt

03 June 2020

Historitë e grave në nevojë për të cilat Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim" është ura lidhëse me gratë sipërmarrëse të cilat dëshirojnë të ndimojnë këto gra të ndodhura në vështirësi ekonomike dhe sociale. Ky projekt mbeshtetet nga: The Balkan Trust for Democracy Na kontaktoni në: email: [email protected] Facebook: facebook.com/ajotregon Instragram: instagram.com/ajotregon

Download

Albania Country Analysis GBWN

02 June 2020

Women-led CSOs play a crucial role in gender responsive budgeting processes in Albania. The Gender Alliance for Development Centre, supported by UN Women Albania led different initiatives to demand better service delivery for women and girls in some municipalities in Albania, working directly with officials and with citizens. In addition, analysis of municipal budgets was conducted to assess whether women and men benefitted equally from budget allocations. UN Women in Albania provides comprehensive support to women’s organizations, gender advocates and national gender machinery to strengthen their essential role in national policy and planning processes. UN Women have given abundant technical support to the GoA structures to advance on gender responsive budgets. Read the paper for more details.

Download

DELIVERING ON SDG INDICATOR 5C.1 IN THE REPUBLIC OF ALBANIA

Research

29 May 2020

Delivering on SDG indicator 5c.1 in the Republic of Albania: Country report Authors: Mirela Arqimandriti Gender Alliance for Development Centre May, 2020

Download

Infografike ne lidhje me punen e MKR-ve ne 5 bashki gjate vitit 2019

28 May 2020

Projekti“Ndërtimi i kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile (OShC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020” në lidhje me reduktimin e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje gjatë periudhës Nëntor 2017 – Tetor 2019. Në Shqipëri projekti u zbatua nga QAGjZh dhe disa nga anëtaret e RrFGSh në kuadër të programit rajonal kundër dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi ‘Zbatojmë Standartet, Ndryshojmë Mendësitë”, të zbatuar nga UN Women me mbështetjen financiare të Komisionit Evropian. Njësitë administrative të përfshira në monitorim ishin bashkitë e Tiranës, Korçës, Shkodrës, Vlorës, Elbasanit dhe Durrësit. Ndërkohë që për vitin 2019 në listën e bashkive nën monitorim u shtuan edhe bashkitë Lezhë; Kamëz; Fier; Sarandë dhe Pogradec. në kuadrin e projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në familje të ”Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. Projekti zbatohet në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “Për t’i dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzave”, financuar nga Qeveria e Suedisë dhe që po zbatohet nga UNDP, UN Women dhe UNFPA, në bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë

Download

Gender perspective on the socio-economic risks in the time of coronavirus in Albania

Policy paper

04 May 2020

This policy paper is prepared by the Gender Alliance for Development Centre, in the framework of the regional project "Increasing women’s access to employment" in Albania which is implemented in partnership with the Institute Democracy for Development, D4D (Kosovo) supported by the Royal Norwegian Embassy in Pristina. This content is responsibility only of the authors and does not reflect the views of the D4D and the Royal Norwegian Embassy in Pristina. The situation created by Coronavirus (COVID-19) affects almost every area of people's lives and economic activity, is heading towards significant interruptions in the world trade chain, with significant consequences for the Albanian economy. In the face of this crisis, various companies are facing economic difficulties into providing payments. Most businesses, especially large ones that have been temporarily closed due to emergency measures are facing many difficulties. Some of them are holding social responsibility for their employees who have brought them a lot of income and profits before this situation. Unfortunately, the human rights and especially the rights of women and girls working in such enterprises are being seriously jeopardized these days.

Download

Situata e vajzave e grave punonjese ne sektorin fason gjate pandemise COVID-19

Raport Studimor

10 April 2020

Ky raport i dedikohet me shumë se 60000 grave e vajzave punonjëse në Industrinë e Prodhimit të Veshjeve të Sipërme dhe të Poshtme (konfeksione dhe këpucë) në Shqipëri, të ardhurat e te cilave qe varen nga qepja e rrobave dhe pjesëve të ndryshme të këpucëve për punëdhënësit e tyre, të cilët e marrin porosinë nga vendet fqinje, kryesisht Italia, për llogari të klientëve të cilët përfshijnë disa nga kompanitë më të mëdha të modës në botë, mund të jenë kritike për mbijetesë dhe mirqenie, në kushtet e masave të marra për shkak të COVID-19.

Download

Overview of the situation in Albania created due to COVID-19

Paper

06 April 2020

The current outbreak of COVID-19, presents a significant challenge for Albania as for the entire world. Due to the new nature of the virus, the disease it causes, the Albanian Government needed to frequently review in order to reflect its updated readiness regarding the situation. The longevity of this situation is not known yet, but what is a certainty is the fact that unless a vaccine to fight is produced, social distancing seems to be the only alternative to keep track of the virus and keep it under control. Different measures have been taken to reduce the spreading of the virus, impacting in this way the Albania’s economy and the lives of its citizens but these measures unfortunately have not quite reflected gender sensitiveness. We are well aware of the fact that from this situation women and men are affected differently, and as such, the existing inequalities for women and girls, discrimination of other marginalized groups such as persons with disabilities and those in extreme poverty will prevail and is something to be considered. Read the paper attached for more information.

Download

Infografika me monitorimin e punes se MKR-ve ne 6 bashki gjate viteve 2017, 2018 dhe 2019

10 March 2020

Statistics on Monitoring the third objective of the national strategy and gender equality action plan 2016-2020

Infografike

18 February 2020

Statistics (2017 - 2019) on Monitoring the third objective of the national strategy and gender equality action plan 2016-2020

Download

Ceshtjet e barazise gjinore ne sektorin audioviziv ne Shqiperi

Studim

20 November 2019

Në përputhje me Ligjin mbi mediat audiovizuale si dhe në harmoni me ligjin për barazinë gjinore në kuadër të respektimin të përfshirjes gjinore, mosdiskriminimit, aftësisë fizike mendore, etj., shtrija e përfshirjes së barabartë gjinorë në nivelet përfaqësuese, kryesisht bordet drejtuese të AMA-s, dhe RTSH-së, ka mundësi të jetë më e madhe dhe në koherence me ligjin për barazinë gjinore. Përfshirja në parimet baze të ligjit për mediat audiovizive të parimeve të mosdiskriminimit apo promovimit të barazisë gjinore me të gjitha mjetet e nevojshme do shmangte çdo lloj diskriminimi të drejtpërdrejtë apo të tërthortë.

Download

GENDER-BASED DISCRIMINATION AND LABOUR IN ALBANIA

Research Study

07 June 2019

This researching report examines gender-based discrimination and labour, as part of a regional initiative to address such discrimination in six Western Balkan countries, supported by the European Union (EU). The research aimed to provide information about shortcomings in the relevant legal framework; the prevalence and nature of gender-based discrimination related to labour; the extent to which people have filed claims; and how institutions have treated such cases. Conducted in 2018, the research involved mixed methods, including a desk review, online survey and interviews. The legal and policy framework related to gender-based discrimination and labour in Albania seems rather comprehensive, particularly considering that much of the law is drafted in accordance with EU law. Read the researching report for more details.

Download

DISKRIMINIMI ME BAZE GJINORE NE PUNE NE SHQIPERI

Research

07 June 2019

Ky raport kerkimor analizon diskriminimin me bazë gjinore në punë, si pjesë e një iniciative rajonale për të adresuar këtë lloj diskriminimi në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, mbështetur nga Bashkimi Evropian (BE). Hulumtimi ka për qëllim të ofrojë informacion rreth mangësive në kornizën ligjore; natyrën dhe përhapjen e diskriminimit me bazë gjinore në punë; përdorimin e ankesave nga ana e punëtorëve dhe si i kanë trajtuar institucionet këto raste. I zhvilluar përgjatë vitit 2018, hulumtimi përfshin një kombinim metodash, duke përfshirë shfletim të literaturës, një sondazh në rrjet dhe intervista. Korniza ligjore dhe politikat që lidhen me diskriminimin me bazë gjinore dhe punën në Shqipëri duket se janë gjithëpërfshirëse, veçanërisht duke marrë parasysh se një pjesë e mirë e ligjit është hartuar në përputhje me legjislacionin e BE-së. Lexoni Raportin kerkimor per me shume.

Download

GENDER-BASED DISCRIMINATION AND LABOUR IN ALBANIA

Research study

07 June 2019

This report examines gender-based discrimination and labour, as part of a regional initiative to address such discrimination in six Western Balkan countries, supported by the European Union (EU). The research aimed to provide information about shortcomings in the relevant legal framework; the prevalence and nature of gender-based discrimination related to labour; the extent to which people have filed claims; and how institutions have treated such cases. Conducted in 2018, the research involved mixed methods, including a desk review, online survey and interviews. The legal and policy framework related to gender-based discrimination and labour in Albania seems rather comprehensive, particularly considering that much of the law is drafted in accordance with EU law. The Constitution contains broad protections, and several specific laws deal with gender-based discrimination in relation to labour. However, the inharmonious legal framework, with overlapping and differing definitions and sanctions, may contribute to significant confusion and legal uncertainty in courts. There is also some room for confusion considering the different administrative routes towards filing claims with courts. The Labour Law requires further amendments to fully harmonize it with EU directives related to gender equality. The lack of relevant case law makes assessment and implementation difficult, though justice institutions can make reference to EU legal rules of procedure to facilitate understanding and practical implementation of the Albanian anti-discrimination and gender-related legal framework. Most women and men survey respondents seemed aware that gender-based discrimination is illegal. While several knew that such discrimination should be reported to employers (45%), police (22%) or the Labour Inspectorate (14%), only 12% knew of the Anti-discrimination Commissioner office. Low awareness contributes to minimal reporting of gender-based discrimination to relevant institutions. Other factors include workers concerns over anonymity, fear of job loss, bureaucratic procedures, and difficulties documenting cases and, for some, distrust in institutions. The institutions responsible for addressing gender-based discrimination at work lack data about its prevalence. However, evidence shows that gender-based discrimination exists, particularly in hiring, promotion, maternity leave and sexual harassment at work. Survey findings suggest that such discrimination particularly affects women in the private sector, those receiving lower salaries and persons ages 40 to 49. Minimal information exists about work-related gender-based discrimination among persons with different abilities, minority ethnic groups and persons with various gender identities and sexual orientations. While anti-discrimination officials, the ombudsperson and some police officers seemed generally knowledgeable about their responsibilities in addressing gender-based discrimination at work, few criminal cases have been reported, so they lack practical experience. Courts also have little judicial practice, and few judges seemed knowledgeable regarding the relevant legal framework. While labour inspectors tended to know about the Labour Law, they had few such cases and did not seem to consider treating gender-based discrimination a priority; moreover, some reports existed of inspectors inappropriate treatment of cases. While Ombudsperson Institution representatives seemed very knowledgeable about the relevant legal framework, they too had few cases. Labour unions seek to represent workers rights, but some union representatives have limited knowledge about gender-based discrimination. This coupled with workers minimal knowledge about unions or trust in them likely has limited their support of workers in addressing gender-based discrimination. Civil society representatives working in this field tended to know the relevant legal framework, but they have assisted few cases directly. The report concludes with recommendations targeted to each relevant actor.

Download

Bashkia Kucove - Monitorimi i Qendrave te Kujdesit Shendetesor Paresor

Hulumtim

25 May 2018

Bashkia Kuçovë duhet të realizojë një projekt me preventivë të detajuar në lidhje me investime afatgjata për të krijuar aksesueshmëri të plotë në QKSHP-të që pacientët me aftësi të kufizuar të mund të marrin shërbimin e nevojshëm. Kjo bashki duhet të thërrasë një tryezë me të gjitha palët e interesuara në lidhje me qendrat shëndetësore në territorrin e saj dhe të kërkojë llogari e zgjidhje të problematikave të paraqitura në këtë raport apo të tjera të cilat bashkitë duhet ti hartojnë vetë. Më tej bashkia duhet tu kërkojë institucioneve përkatëse ndërtimin e laboratorëve mjekësor që ofron analiza falas për qytetarët në rastet kur mjekut i duhet të përcaktojë diagnozën përkatëse, duke qenë se ky shërbim raportohet në nivele shumë të ulëta. Çështja e financimit të QKSHP-ve duhet të qartësohet midis MSHMS, FSDKSH dhe Bashkive përkatëse. Kuadri ligjor në lidhje me këtë duhet të përditësohet dhe forcohet duke përcaktuar qartë detyrat e çdo institucioni Parë situatën nga raporti, duhen marrë masa për të rregulluar sitemet e ujësjellësit dhe energjisë elektrike për çdo qendër shëdetësore të bashkisë Kuçovë. Gjithashtu uji i pijshëm, nëse nuk është -e mundur që këto QKSHP të kenë sisteme ujësjellësi, minimalisht duhet bashkëpunuar me Ujësjellës Kanalizimet e Bashkisë Kuçovë që uji i pijshëm të jetë i rrjedhshëm nëpër çezma 24 orë në ditë. Problematikë kjo e hasur më së shumti nga raportimi i 32 ambulancave të kësaj bashkie. Ndërhyrja në infrastrukturën e banjave dhe ndarja e tyre sipas gjinive, është një tjetër rekomandim shumë i fortë për këtë bashki. Mungesa e një sistemi funksional telefonik, është një problematikë e madhe, jo vetëm për qytetarët, por për vetë QKSHP-të e kësaj bashkie, të cilat përballen me vonesa në komunikimin mes tyre. Sistemi funksional telefonik, pajisja me kompjuter dhe internet, është një rekomandim që duhet marrë parasysh për tu plotësuar, theksuar që edhe këtu janë ambulancat të cilat raportojnë pajisjen me pajisje teknoligjike/ elektronike në vlera shumë të ulëta.

Download

Bashkia Mirdite - Monitorimi i Qendrave te Kujdesit Shendetesor Paresor

Hulumtim

25 May 2018

Bazuar në raportin e mësipërm dhe të detajuar, si më poshtë vijon konluzionet e përmbledhura nga gjetjet dhe rekomandimet përkatëse për secilën problematikë: Domosdoshmëri për qendrat shëndetësore në gjithë Shqipërinë është ndërtimi i një baze të dhënash me informacion të detajuar në lidhje me pacientët e rregjistruar, e ndarë sipas gjinisë, grup moshave, sëmundshmërisë kronike etj. Kjo bazë të dhënash do të ndihmonte pushtetin lokal të realizonte dhe shpërndante materiale informuese në lidhje me llojet e ndryshme të sëmundjeve dhe kujdesin shëndetësor ndaj qytetarëve të tyre. Sipas këtij raporti, Bashkia e Mirditëit duhet të ndërhyjë në mënyrë urgjente duke investuar në lidhje me realizimin e sinjalistikës që tregon ekzistencën e QKSHP-ve përmes tabelave sidomos për ato në distancë rreth 150 m larg tyre. Kjo do të lehtësonte gjetjen e këtyre institucioneve shëndetësore nga pacientët e kësaj bashkie. Gjithashtu kjo bashki duhet të realizojë një projekt me preventivë të detajuar në lidhje me investime afatgjata për të krijuar aksesueshmëri të plotë në QKSHP-të që pacientët me aftësi të kufizuar të marrin shërbimin e nevojshëm. Kjo nevojë dukshëm bie në sy për pothuajse të gjitha QKSHP-të e kësaj bashkie. Duhen marrë masa për lehtësimin e logjistikës për personat me aftësi të kufizuar për rastet e QKSHP-ve në katin e parë dhe të dytë. Bashkia Mirditë duhet të thërrasë urgjentisht një tryezë me të gjitha palët e interesuara në lidhje me qendrat shëndetësore në territorrin e saj dhe të kërkojë llogari e zgjidhje të problematikave të paraqitura në këtë raport apo të tjera të cilat bashkitë duhet ti hartojnë vetë, sepse siç shihet qartazi banorë me kërkesa të ndryshme shëndetësore dhe të moshave nga më të ndryshmet varen nga QKSHP-të për sa I përket shëndetit të tyre. Në këtë rast, është Shërbimi Laboratorik I cili pothuajse mungon fare në këto qendra shëndetësore. Çështja e financimit të QKSHP-ve duhet të qartësohet midis MSHMS, FSDKSH dhe Bashkive përkatëse. Kuadri ligjor në lidhje me këtë duhet të përditësohet dhe forcohet duke përcaktuar qartë detyrat e çdo institucioni. VKM, Urdhëra, Udhëzime apo Rregullore duhet të hartohen për të rregulluar marrëdhëniet e institucioneve dhe përgjegjësitë e tye. Parë situatën nga raporti, duhen marrë masa urgjente për pajisjen me infrastrukturë të plotë dhe funksionale për të gjitha QKSHP-të e kësaj bashkie. Sidomos në pajisjen me sisteme elektrike alternative, me pajisjen me depozita uji funksionale si dhe rregullimin e ndarjes sipas gjinive të banjave. Mospasja e një sistemi funksional telefonik, është një problematikë e madhe, jo vetëm për qytetarët por për vetë QKSHP-të e kësaj bashkie, të cilat përballen me vonesa në komunikimin mes tyre. Sistemi funksional telefonik, pajisja me kompjuter dhe internet, është një rekomandim mjaft I fortë dhe që duhet marrë parasysh për tu plotësuar sidomos për ambulancat të cilat kanë mungesë totale të këtyre pajisjeve.

Download

Bashkia Pogradec - Monitorimi i Qendrave te Kujdesit Shendetesor Paresor

Hulumtim

25 May 2018

Bazuar në raportin e mësipërm dhe të detajuar, si më poshtë vijon konluzionet e përmbledhura nga gjetjet dhe rekomandimet përkatëse për secilën problematikë: Domosdoshmëri për qendrat shëndetësore në gjithë Shqipërinë është ndërtimi i një baze të dhënash me informacion të detajuar në lidhje me pacientët e rregjistruar, e ndarë sipas gjinisë, grup moshave, sëmundshmërisë kronike etj. Kjo bazë të dhënash do të ndihmonte pushtetin lokal të realizonte dhe shpërndante materiale informuese në lidhje me llojet e ndryshme të sëmundjeve dhe kujdesin shëndetësor ndaj qytetarëve të tyre. Sipas këtij raporti, Bashkia e Pogradecit duhet të ndërhyjë në mënyrë urgjente duke investuar në lidhje me realizimin e sinjalistikës që tregon ekzistencën e QKSHP-ve përmes tabelave sidomos për ato në distancë rreth 150 m larg tyre. Kjo do të lehtësonte gjetjen e këtyre institucioneve shëndetësore nga pacientët e kësaj bashkie. Gjithashtu kjo bashki duhet të realizojë një projekt me preventivë të detajuar në lidhje me investime afatgjata për të krijuar aksesueshmëri të plotë në QKSHP-të që pacientët me aftësi të kufizuar të marrin shërbimin e nevojshëm. Kjo nevojë dukshëm bie në sy për pothuajse të gjitha QKSHP-të e kësaj bashkie. Duhen marrë masa për lehtësimin e logjistikës për personat me aftësi të kufizuar për rastet e QKSHP-ve në katin e parë dhe të dytë. Bashkia Pogradec duhet të thërrasë urgjentisht një tryezë me të gjitha palët e interesuara në lidhje me qendrat shëndetësore në territorrin e saj dhe të kërkojë llogari e zgjidhje të problematikave të paraqitura në këtë raport apo të tjera të cilat bashkitë duhet ti hartojnë vetë, sepse siç shihet qartazi banorë me kërkesa të ndryshme shëndetësore dhe të moshave nga më të ndryshmet varen nga QKSHP-të për sa I përket shëndetit të tyre. Në këtë rast, është Shërbimi Laboratorik I cili pothuajse mungon fare në këto qendra shëndetësore. Çështja e financimit të QKSHP-ve duhet të qartësohet midis MSHMS, FSDKSH dhe Bashkive përkatëse. Kuadri ligjor në lidhje me këtë duhet të përditësohet dhe forcohet duke përcaktuar qartë detyrat e çdo institucioni. VKM, Urdhëra, Udhëzime apo Rregullore duhet të hartohen për të rregulluar marrëdhëniet e institucioneve dhe përgjegjësitë e tye. Parë situatën nga raporti, duhen marrë masa urgjente për pajisjen me infrastrukturë të plotë dhe funksionale për të gjitha QKSHP-të e kësaj bashkie. Sidomos në pajisjen me sisteme elektrike alternative, me pajisjen me depozita uji funksionale si dhe rregullimin e ndarjes sipas gjinive të banjave. Mospasja e një sistemi funksional telefonik, është një problematikë e madhe, jo vetëm për qytetarët por për vetë QKSHP-të e kësaj bashkie, të cilat përballen me vonesa në komunikimin mes tyre. Sistemi funksional telefonik, pajisja me kompjuter dhe internet, është një rekomandim mjaft I fortë dhe që duhet marrë parasysh për tu plotësuar sidomos për ambulancat të cilat kanë mungesë totale të këtyre pajisjeve.

Download

Bashkia Ure Vajgurore - Monitorimi i Qendrave te Kujdesit Shendetesor Paresor

Hulumtim

25 May 2018

Bashkia Urë Vajgurore duhet të realizojë një projekt me preventivë të detajuar në lidhje me investime afatgjata për të krijuar aksesueshmëri të plotë në QKSHP-të që pacientët me aftësi të kufizuar të mund të marrin shërbimin e nevojshëm. Kjo bashki duhet të thërrasë një tryezë me të gjitha palët e interesuara në lidhje me qendrat shëndetësore në territorrin e saj dhe të kërkojë llogari e zgjidhje të problematikave të paraqitura në këtë raport apo të tjera të cilat bashkitë duhet ti hartojnë vetë. Më tej bashkia duhet tu kërkojë institucioneve përkatëse ndërtimin e laboratorëve mjekësor që ofron analiza falas për qytetarët në rastet kur mjekut i duhet të përcaktojë diagnozën përkatëse, duke qenë se ky shërbim raportohet në nivele shumë të ulëta. Çështja e financimit të QKSHP-ve duhet të qartësohet midis MSHMS, FSDKSH dhe Bashkive përkatëse. Kuadri ligjor në lidhje me këtë duhet të përditësohet dhe forcohet duke përcaktuar qartë detyrat e çdo institucioni Parë situatën nga raporti, duhen marrë masa të menjëhershme për të rregulluar sitemet e ujësjellësit dhe energjisë elektrike për çdo qendër shëdetësore të bashkisë Urë Vajgurore. Gjithashtu uji i pijshëm, nëse nuk është e mundur që këto QKSHP të kenë sisteme ujësjellësi, minimalisht duhet bashkëpunuar me Ujësjellës Kanalizimet e Bashkisë Urë Vajgurore që uji i pijshëm të jetë i rrjedhshëm nëpër çezma 24 orë në ditë. Ndërhyrja në infrastrukturën e banjave dhe ndarja e tyre sipas gjinive, është një tjetër rekomandim shumë i fortë për këtë bashki. Mungesa e një sistemi funksional telefonik, është një problematikë e madhe, jo vetëm për qytetarët, por për vetë QKSHP-të e kësaj bashkie, të cilat përballen me vonesa në komunikimin mes tyre. Sistemi funksional telefonik, pajisja me kompjuter dhe internet, është një rekomandim që duhet marrë parasysh për tu plotësuar. Përcaktimi i qartë i detyrave dhe detyrimeve midis institucioneve përfshi vetë qendrat shëndetësore është një domosdoshmëri. Kontrolli në lidhje me të gjitha paisjet, apo detergjentët përkatës duhej të ushtrohej nga organet kometente. Një kontroll i vazhdueshëm nga Bashkia Ujë Vajgurore do të ishte mjaft i nevojshëm, në mënyrë që baza e materialeve të nevojshme për çdo banjo të jetë në vlerat maksimale. Duhet të sigurohet mundësia e larjes së çarçafëve mjekësore të përdorur për pacientë të ndryshëm me sëmundje të ndryshme në mënyrë të rregullt, nga institucione që mbajnë përgjegjësi dhe që përmbushin standartet e sterilizimit të duhur të shtresave të përdorura. Do të ishte me shumë rëndësi rritja e numrit të ambulancave dhe qendrave shëndetësore të Bashkisë Ujë Vajgurore që e kryejnë këtë proces në mënyrë të rregullt sipas direktivave të ligjit për lyerjen dhe mirëmbajtjen e këtyre ndërtesave duke qenë se është shumë shqetësues fakti që 30 % e QKSHP-ve të kësaj bashkie nuk janë lyer asnjëherë. Gjithashtu, kjo bashki duhet të ushtrojë kontroll të rregullt që asnjë nga QKSHP-të (të cilat nuk deklarojnë se si I trajtojnë mbetjet) të mos i hedhë mbetjet spitalore në vendet ku hidhen mbetjet publike.

Download

Bashkia Gramsh - Monitorimi i Qendrave te Kujdesit Shendetesor Paresor

Hulumtim

25 May 2018

Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte investigimi i Qendrave të Kujdesit Shëndetësor Parësor në Shqipëri (QKSHP), në pesë bashki: Gramsh, Urë Vajgurore, Kuçovë, Pogradec e Mirditë. Në mënyrë që gjetjet tona të ishin gjithë përfshirëse dhe duke patur parasysh numrin e vogël të QKSHP-ve në territoret e bashkive, vëzhgimi përfshiu të gjitha QKSHP-të në territorin e një bashkie. Të dhënat në lidhje me vendndodhjen e QKSHP-ve u morën nga vetë Bashkitë përmes kërkesave zyrtare. Më tej studimi kishte qëllim të angazhonte qytetarët shqiptarë, banorë të këtyre bashkive të kontrollonin vetë gjendjen e këtyre QKSHP-ve. Studimi u bazua në një pyetësor, për plotësimin e të cilit u përgatitën përmes trajnimeve rreth pesë vëzhgues për çdo bashki. Pyetësori u plotësua bazuar në vëzhgimin e stafit të trajnuar dhe për çështje të caktuara me pyetje drejtuar personelit të QKSHP-ve. Së bashku me këtë raport bashkisë do ti dorëzohen fotografitë e bëra për çdo QKSHP që kryen veprimtari në shërbim të qytetarëve në territorin e bashkisë. Ky studim përmban të dhëna të rëndësishme në lidhje me funksionimin e QKSHP-ve në bashkinë e Gramshit, analizë në lidhje me pikat e dobëta e të forta të sistemit parësor shëndetësor në Shqipëri dhe rekomandime kryesisht për bashkinë, Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS), vetë QKSHP-të, Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH), Autoritetit Shëndetësor Rajonal (ASHR), Drejtoritë Rajonale të Shëndetësisë (DRSH), Drejtoritë e Shëndetit Publik (DSHP). për bashki të tjera të cilat dëshirojnë të monitorojnë vetë apo organizata të shoqërisë civile shqiptare (OSHCtë) të cilat mund të monitorojnë dhe hartojnë një raport për gjendjen e QKSHP-ve në territorin ku veprojnë.

Download

Factsheet 2014 - Women and Men in Albania

Research

05 December 2015

Facts about women and men in Albania, about:

 • GENERAL INFORMATION
 • POPULATION
 • BIRTH AND MATERNITY LEAVES
 • DEATHS AND LIFE EXPECTANCY
 • MARRIAGES AND DIVORCES
 • HEAD OF HOUSEHOLD
 • DOMESTIC VIOLENCE
 • TRAFFICKING IN HUMAN BEING
 • LABOUR MARKET
 • EMPLOYMENT
 • UNEMPLOYMENT
 • WAGES AND GENDER GAP
 • WOMEN ENTREPRENEURS
 • WOMEN IN THE JUSTICE SYSTEM

Download

Manual - How to respond to domestic violence

Book

26 December 2013

MANUAL "HOW TO RESPOND TO DOMESTIC VIOLENCE"

- WITH SPECIAL FOCUS TO THE ALBANIAN STATE POLICE

This manual was realized by the Gender Alliance for Development Center under the Project "Support of the Swedish Government for the Ministry of Interior / Albanian State Police on Policing in the Community". This project was financed by SIDA and is implemented by SIPU under the framework of the Program "Support of the Swedish Government for the Ministry of Interior/Albanian State Police on Policing in the Community" (2012/2015).

This manual is designed as a general guideline for all the stakeholders involved in the fight against domestic violence, with a special focus on the staff of the Albanian State Police, taking into consideration that they are the first persons to be contacted in the cases of the domestic violence. The manual consists of four main parts which provide practical knowledge based on the actual laws in force in the Republic of Albania on the treatment of the victims and different domestic violence situations.

This manual comes at a time where in Albania domestic violence phenomena is widely spread and when the number of the denouncements by the domestic violence victims has increased considerably during the last years.

We hope that the manual will support all the institutions that play important roles in the protection of the domestic violence victims, especially Albanian State Police staff that are the firsts to address domestic violence cases

Download

Baseline Report - Women Empowerment Indicators - Puka

Book

17 June 2013

This report was prepared by Gender Alliance for Development Center and Counseling Line for Girls and Women on the frame of the project "Women empowerment: Building capacities to improve access economic opportunities with a special focus to victims of domestic Violence", financed by the European Commission.

The proposed action aims at promoting equal participation of women and men in the social and economic life, by enhancing the empowerment of women, gender equality and respect of their human rights. The specific objectives of the proposed project relate to two main areas:

- Improving women's position in the labour market and

- Specifically targeting more vulnerable groups of women, especially those at risk of poverty and or victims of domestic violence; with counselling, training and awareness activities not only on labour market access, but also on issues of domestic violence and access to available social services aswell.

Download

Baseline Report - Women Empowerment Indicators - Milot

Book

17 June 2013

This report was prepared by Gender Alliance for Development Center and Counseling Line for Girls and Women on the frame of the project "Women empowerment: Building capacities to improve access economic opportunities with a special focus to victims of domestic Violence", financed by the European Commission.

The proposed action aims at promoting equal participation of women and men in the social and economic life, by enhancing the empowerment of women, gender equality and respect of their human rights. The specific objectives of the proposed project relate to two main areas:

- Improving women's position in the labour market and

- Specifically targeting more vulnerable groups of women, especially those at risk of poverty and or victims of domestic violence; with counseling, training and awareness activities not only on labour market access, but also on issues of domestic violence and access to available social services as well.

Download

Baseline Report - Women Empowerment Indicators - Shkodra

Book

17 June 2013

This report was prepared by Gender Alliance for Development Center and Counseling Line for Girls and Women on the frame of the project "Women empowerment: Building capacities to improve access economic opportunities with a special focus to victims of domestic Violence", financed by the European Commission.

The proposed action aims at promoting equal participation of women and men in the social and economic life, by enhancing the empowerment of women, gender equality and respect of their human rights. The specific objectives of the proposed project relate to two main areas:

- Improving women's position in the labour market and

- Specifically targeting more vulnerable groups of women, especially those at risk of poverty and or victims of domestic violence; with counseling, training and awareness activities not only on labour market access, but also on issues of domestic violence and access to available social services as well.

Download

Baseline Report - Women Empowerment Indicators - Laç

Book

17 June 2013

This report was prepared by Gender Alliance for Development Center and Counseling Line for Girls and Women on the frame of the project "Women empowerment: Building capacities to improve access economic opportunities with a special focus to victims of domestic Violence", financed by the European Commission.

The proposed action aims at promoting equal participation of women and men in the social and economic life, by enhancing the empowerment of women, gender equality and respect of their human rights. The specific objectives of the proposed project relate to two main areas:

- Improving women's position in the labour market and

- Specifically targeting more vulnerable groups of women, especially those at risk of poverty and or victims of domestic violence; with counseling, training and awareness activities not only on labour market access, but also on issues of domestic violence and access to available social services as well.

Download

Baseline Report - Women Empowerment Indicators - Burrel

Book

17 June 2013

This report was prepared by Gender Alliance for Development Center and Counseling Line for Girls and Women on the frame of the project "Women empowerment: Building capacities to improve access economic opportunities with a special focus to victims of domestic Violence", financed by the European Commission.

The proposed action aims at promoting equal participation of women and men in the social and economic life, by enhancing the empowerment of women, gender equality and respect of their human rights. The specific objectives of the proposed project relate to two main areas:

- Improving women's position in the labour market and

- Specifically targeting more vulnerable groups of women, especially those at risk of poverty and or victims of domestic violence; with counseling, training and awareness activities not only on labour market access, but also on issues of domestic violence and access to available social services as well.

Download

Baseline Report - Women Empowerment Indicators - Lezha

Book

17 June 2013

This report was prepared by Gender Alliance for Development Center and Counseling Line for Girls and Women on the frame of the project "Women empowerment: Building capacities to improve access economic opportunities with a special focus to victims of domestic Violence", financed by the European Commission.

The proposed action aims at promoting equal participation of women and men in the social and economic life, by enhancing the empowerment of women, gender equality and respect of their human rights. The specific objectives of the proposed project relate to two main areas:

- Improving women's position in the labour market and

- Specifically targeting more vulnerable groups of women, especially those at risk of poverty and or victims of domestic violence; with counseling, training and awareness activities not only on labour market access, but also on issues of domestic violence and access to available social services as well.

Download

Mapping Women's Economic Situation in Tirana, Vlora Shkodra and Elbasan

Book

07 December 2012

This report is prepared by Gender Alliance for Development Centre in cooperation with the citizens of Tirana, Shkodra, Elbasan e Vlora. We would like to thank all the citizens who responded to our invitation to participate in the focus groups and semi-structured interviews, as well as representative from the civil society and media participating in the trainings "Women's Rights in the labour market" organized in the frame of the project "Strengthened Civil Society for Advocating for Women's Economic Empowerment and Rights", supportet by UN Women.

This project aimed to increase capacities of grassroots civil society organizations and local media to promote and facilitate public demand on women's economic rights and significantly bring women's economic empowerment targeting especially the most vulnerable and marginalized in rural, informal and urban areas.

Download

Gender Inequalities in Pay an Albanian Case

Book

25 May 2012

This study seeks to provide a gender-sensitive approach to the determining factors that lead to gender-based inequalities in pay in Albania, thus making a first step in providing a general picture of the situation. The main research question posed is: Are women paid less than men in Albania? The present study provides new information and data about the gender pay gaps in Albania. The presentation of data by means of tables and charts helps create a clearer picture of the present situation and informs the conclusions and recommendations for future gender policies that would effectively address the problem and contribute to the closing of the gender pay gap in the country.

Download

Women's Labor Rights in Albania

Book

22 May 2010

Women's rights in the labor market, as some of the main fundamental human rights, have drawn the attention of the GADC for a long time. This research covers all the legal aspects and the institutional mechanisms on the implementation of these rights. At the same time, attention has been given to some indicators that illustrate the position of women in the public and private markets and their formalization in relation to the application of these rights. The research presents concrete data on the implementation of the women's rights in the Albanian and European Union labor market, by underlying the fact that the proposed conclusions and recommendations of this research might be a direct attempt of the civil society to influence on the compilation of the labor policies. This publication is a first important step in this direction.

Download

'My Gender Book', Set of Textbooks

Book

23 May 2009

"My Gender book" is a set of compact textbooks prepared by a qualified group of well-known authors. The publication addresses eight different subjects: Gender equality and human rights; Gender equality and citizenry; Gender equality and domestic violence; Gender equality and European integration; Gender equality and media; Gender equality and reproductive health; Gender equality and career development; Gender equality and environment. The set of textbooks has been successfully introduced as part of the extracurricular hours in Albanian high schools. "My Gender book" defined as one of GADC's most successful achievements has served as a very meaningful awareness raising tool for both high school students and teachers on this topic. It especially helps students by being at the same time a practical guide for teachers in the process of education, including gender education, which is now part of the educational process in all civilized societies. Beside, this publication serves as a valuable and practical information source for all citizens that are interested in equality and gender justice.

Download

Addressing Social Issues in the Media. A Gender Perspective

Book

22 May 2009

The study was undertaken with the aim to understand the media's role in gender mainstreaming and in particular the integration of women in economic life, defining the values and limitations of the media in terms of a masculine-oriented society. The report analyzes the way media present women and gender issues. The objects of analysis are the Albanian media articles for the period January � March 2009, which addressed the theme of gender. The study reflects and supports the belief that Media should play a key role in fighting against gender stereotypes and contributes to a realistic reflection of the capabilities and potential of women and men in modern society.

Download

'I would never hit a woman. I wish I would say the same about my father'. Booklet for youth and children

Book

23 May 2008

This booklet is addressed to a younger population with the intent to inform boys and girls about the different forms of domestic violence, and the consequences that follow this phenomenon. There are topics like: the types of Domestic Violence; why should children learn about Domestic Violence; why some people are violent with their family members; child abuse; violence against women; violence against men; violence against elderly people; how the law protects the victims; physical, psychological, emotional and economical harms of Domestic Violence, etc.

Download

'Domestic Violence in the Media Focus'.A Guide for Media Professionals

Book

23 May 2008

This publication is designed as a practical tool for media reporting of domestic violence. While appreciating the role of the media as "formative" and not only "informative", this guide intends to assist journalists and other media professionals with a practical and valuable information source for more accurate reporting of domestic violence and violence in general. The role of media is considered crucial towards changes in attitude of the whole society.

Download

Gender equality in the process of European integration - figures and facts

Book

22 May 2008

This book is the third and final publication on EU Integration and Gender. Unlike the first ones, the novelty of this publication lies in the nature of its content and purpose. This publication aims to be informative rather than of an analytical character, by presenting objective and concrete data regarding the topic in question.

Download

'We can make choices, without hurting other people'. Booklet for boys and men

Book

22 May 2008

This booklet is addressed to a more adult target group and the main goal is to make boys and men understand that they play a crucial role in the diminishment of domestic violence in our society. Different issues of masculinity are thoroughly explained in this booklet. The reader can also find information on topics like: physical, psychological, emotional and economical harms of Domestic Violence; the social-economical costs of Domestic Violence; the 16 days of Activity Against Gender-Based Violence; as well as possible contacts of NGO-s that can help individuals in cases of Domestic Violence.

Download

'The Division of the Private and Public Life in the Albanian Households' a Gender-based Approach

Book

22 May 2008

This research was undertaken in order to reduce the gap of the existing information on the division of the public and private spheres in the Albanian households. It aims to analyze and to present to the reader through current literature review and empirical data, the separation of both spheres for girls and boys, women and men in today's Albanian households. This study in itself is a guide that presents the current situation and analyses its components, accentuating that the balance work-family is not a private matter and cannot be considered as such, for it influences the wellbeing of the family as the primary unit of social structure, and the society as a whole.

Download

Gender Perspective in the School Textbooks - A Guide for Publishing Houses

Book

22 May 2008

This guide is another product of GADC, prepared in the framework of gender integration in education, which is known worldwide as an important indicator of social and economic development of a society. This publication has acknowledged and addressed gender equity principles in meeting the needs of both girls and boys in the elementary and secondary education. A thorough overview of the school textbooks, screened under a gender perspective, has resulted in a helpful and detailed guide for all publishing houses.

Download

'Women's Rights as Human Rights' A Toolkit

Book

20 May 2008

This publication is a toolkit that includes theoretical and practical information on women's human rights. Besides, it includes specific information on the international and national systems and documents of human rights. The innovation of this publication stands in its perspective. For the first time, GADC prepared a practical toolkit where women's human rights are presented and analyzed from a human rights perspective, thus helping the readers better understand women human rights in the big picture of human rights.

Download

Transparency-A path to public trust

Book

15 May 2008

This publication was prepared with the intent to help recognize the level of transparency of non-profit organizations in Albania and to promote mechanisms for its growth. This publication aims to stimulate the use of the mechanisms and possible means by non-profit organizations, in order to increase the level of transparency, coming by the existing legislation, by the positive experiences of non-profit organizations within and outside the country and by donor requirements that support their activity.

Download

Roadmap for Equality between Women and Men (2006-2010)

Book

14 May 2008

This roadmap supports the objectives of the gender equality agenda, building on the 'Framework Strategy for Equality between Women and Men 2001-2005' and taking stock of this strategy whilst highlighting the improvements required. This publication of the European Commission was translated and released for the Albanian readers with the intent to inform the Albanian public about the EU priorities in relation to gender equality for the period 2006-2010. The publication of this platform enables the readers to become familiar with the objectives and concrete efforts that the EU has placed on member countries, but also to candidate countries, such as Albania, for achieving gender equality.

Download

'You have the right to live a life without violence'. Booklet for the survivors of domestic violence

Book

14 May 2008

This practical awareness-raising publication offers information on several subjects related to domestic violence and how to react when faced with this phenomenon. In this booklet, the readers can find useful information on multiple topics; violence against women and domestic violence in our country; the human rights of the violated women; what can be done to help the victims; how victims of domestic violence should react; the Law against Domestic Violence; possible contacts of NGO-s that work on different issues of Domestic and Gender-based Violence, etc.

Download

'Gender Equality' a Condition for European Integration

Book

06 May 2008

This publication is the second in the chain of three publications about European Integration and Gender Equality. It introduces the readers with the institution and the concept of European Union, its' main bodies and their respective functions. The review explains the difficult steps that Albania must pass to meet the conditions posed by the EU in relation to gender equality.

Download

'50 Photos from the life of Albanian girls and women' Album

Book

22 May 2007

This outstanding publication is a collection of 50 photos from the reality of Albanian girls and women. Photography is known to be an amazing mean of communication when it comes to capturing strong emotions, undeletable moments and harsh truths. That was the reason behind the idea to prepare and publish this collection of captures from the everyday life of Albanian girls and women, without seeking them out, but sharing those captured moments together with them. This publication is one of the GADC's most successful and appreciated artistic and sensitizing products.

Download

To be a Woman... In Albania, after 1990

Book

22 May 2007

This publication is an attempt to bring together Albanian scholars and gender experts, who live and work both in Albania and abroad. It aims at filling a consistent gap: the lack of literature and academic debates on the way that the social movements as well as transition have influenced the status of women and gender issues in Albania. The papers also have a comparative nature, regarding the status of Albanian women with women in other countries in the region and Western countries. At the same time, it also presents a comparative approach with the status of women before the '90-ies in Albania. The articles cover different research areas, such as: the Albanian family in transition, public policies in Albania, representation of gender issues in the written and electronic media in Albania, and gender and citizenship issues.

Download

Manual of Service Providers on the Protection of Trafficked Victims

Book

15 May 2007

This publication is designed as an assistance providing tool for service providers who work with trafficking victims. This manual was prepared with the intent to be used by trainers, as a means of information on issues that directly or indirectly are related to trafficking. Moreover, the practical examples found in this manual enable the users to recognize and identify the trafficking phenomenon. Another novelty of this manual is the inclusion of the standards for social care services for persons trafficked or at risk of trafficking in residential centers, designed by the Ministry of Labor, Social Affairs and Equal Opportunities.

Download

Gender Analysis of Elementary School Textbooks

Book

31 May 2005

The study focuses on elementary school textbooks, stemming from the accepted fact that: education in the first years of schooling is very important in children's lives. This period is the time when children learn about themselves, others, and the world around them; that is when they begin to give form to relations with themselves and others. Identifying the way in which gender roles are presented, how issues related to gender and gender identity in elementary school textbooks are treated, how gender is conveyed on a daily basis to children, is the coherent subject of the study. The research tries to reach some conclusions and, based on those, make some suggestions regarding gender and gender identity, as well as the gender perspective in elementary school textbooks.

Download

Gender Equality and Decision- Making

Book

23 May 2005

The publication is a collection of articles that reflect, through profound analysis, the low level of women's representation in decision making in the Albanian Society. Particular importance has been attached to the role that the civil society could and should play in Albania to increase women's representation in decision - making

Download

Media Monitoring during the July 3rd, 2005, Elections Campaign

Book

23 May 2005

Monitoring of the media was one of the main publications of Gender Alliance for

Development Center and focused on women's coverage in the broadcast media during the elections' period. This time, considering the importance attached to the July 3rd elections, GADC observed the electronic media's presentation of candidates for the members of parliament in general and of women candidates in particular. The monitoring results brought to several conclusions and also recommendations on the important role of the media during an electoral campaign.

Download

Gender and Participation

Book

10 May 2005

This report is part of a contemporary package on gender and participation and includes a copy of the BRIDGE abbreviated newsletter on the same topic, as well as a collection of support resources. The report is a continuation of publications realized by BRIDGE in the area of gender. It provides an overview of meeting points between models of gender and participation, how they have been implemented, and how they have or could have been integrated constructively in projects, programs, policies, and institutions. The publication provides a background of basic concepts of gender and participation, reasons why there has not been more interaction in the past, and efforts to learn through these two models.

Download

Gender and Budgeting

Book

24 February 2005

This publication reflects the variety of problems encountered when budgets are being conceived and resources allocated, a process during which individuals' varied differences and interests are usually not taken into account. Gender and budgeting focuses on initiatives that should be undertaken in order to create gender sensitive budgets, the way in which these initiatives may be implemented in practice, and main actors to be involved in such processes, accompanied by concrete strategies and recommendations.

Download

Media and Gender Equality

Book

24 May 2004

This publication introduces the way women are portrayed in the media, as well as the way in which this depiction may become the target of critiques and ethical and feminist analyses. In particular, it focuses on the way in which women are depicted in the media, gender roles and stereotypes, the role of the reporter in conveying stereotypes and the way in which they are assimilated by the audience, the importance of drafting a Code of Ethics that is sensitive to gender issues, etc. A series of recommendations on the way in which a gender perspective may be incorporated into the media are addressed to media leaders, reporters, and gender experts in media institutions.

Download

Monitoring Media on Domestic Violence, Year 2001 and 2002

Book

22 May 2003

For sure, it is extremely important to understand that women have and must enjoy the same rights as men: the right to live a peaceful life free of abuse, whatever their relation to the abuser: husband, boyfriend, acquaintance or stranger. However, the aim of this particular report is not so much to persuade or sensitize the readers that abuse is reprehensible and not to be tolerated. This publication is a direct attempt to see and understand more clearly, how the journalists and the printed media refer to and treat domestic violence.

Download

Video Coverage

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

Full list

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list